Privacy policy

Bouwbedrijf van Hoeijen - Privacy Policy - versie 22A

Verzamelen van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Bouwbedrijf van Hoeijen verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens die u aan Bouwbedrijf van Hoeijen verstrekt voor het uitbrengen van offertes, het sluiten van overeenkomsten, het kunnen uitvoeren van opdrachten, het communiceren, factureren, verwerken van inkoopfacturen en om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving inzake het bewaren van gegevens van debiteuren en crediteuren. Verder gebruikt Bouwbedrijf van Hoeijen persoonsgegevens om u via e-mail te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen/gebeurtenissen ind e bouwsector en over nieuws betreffende hun producten en diensten. In deze e-mails krijgt u de mogelijkheid om zich af te melden voor nieuws van Bouwbedrijf van Hoeijen via e- mail. Bouwbedrijf van Hoeijen verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan Bouwbedrijf van Hoeijen te verstrekken. Bij het niet verstrekken of het verstrekken van onvoldoende gegevens is het mogelijk dat Bouwbedrijf van Hoeijen aan een overeenkomst niet kan voldoen.

Verzamelen van persoonsgegevens van derden

Bouwbedrijf van Hoeijen verzamelt de persoonsgegevens van derden die door deze persoon aan Bouwbedrijf van Hoeijen worden verstrekt. Bouwbedrijf van Hoeijen gebruikt deze persoonsgegevens voor communicatie betreffende projecten, producten of diensten waar Bouwbedrijf van Hoeijen aan werkt. Denk hierbij aan verkoopmedewerkers, adviseurs, leveranciers etc.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor administratieve doeleinden en/of bij noodzaak voor het kunnen uitvoeren van een opdracht en/of overeenkomst. Bouwbedrijf van Hoeijen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen bij wie Bouwbedrijf van Hoeijen geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, tenzij het gaat om partijen die een gerechtvaardigd belang hebben om met deze persoonsgegevens om te gaan. Verstrekking aan anderen dan hierboven genoemd zal alleen plaatsvinden wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek, of wanneer in een verwerkersovereenkomst tussen Bouwbedrijf van Hoeijen en u anders is afgesproken.

Bewaartermijnen

Voor offertes bewaart Bouwbedrijf van Hoeijen persoonsgegevens voor de periode van één jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de offerte is uitgebracht. Voor overige doeleinden, overeenkomsten, inkoopfacturen en verkoopfacturen geldt een bewaartermijn van persoonsgegevens voor de periode van zeven jaar na het einde van het kalenderjaar van de laatste overeenkomst/factuur. Persoonsgegevens van derden worden bewaard zo lang deze voor Bouwbedrijf van Hoeijen nuttig zijn om te bewaren met het oog op toekomstige communicatie.

Beveiliging

Bouwbedrijf van Hoeijen heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hierbij horen een goede beveiliging van de systemen en software waarop cq. waarin persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede geheimhoudingsafspraken met de verwerkers.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bij de vraag om verwijdering van uw persoonsgegevens moet Bouwbedrijf van Hoeijen de bewaarplicht van de belastingdienst respecteren; wel kan Bouwbedrijf van Hoeijen uw gegevens verwijderen cq. deactiveren voor zover niet noodzakelijk voor genoemde bewaarplicht. Verder heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Bouwbedrijf van Hoeijen te laten overdragen aan uzelf of aan een andere, door u aan te geven partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren om gehoor te kunnen geven aan genoemde verzoeken.

Vragen, klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover contact op te nemen met Bouwbedrijf van Hoeijen. Wanneer u met Bouwbedrijf van Hoeijen niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, kunt u uiteraard een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hebt u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met Bouwbedrijf van Hoeijen op.